§ 1 Postanowienia wstępne
Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego portal-weselny.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.wportal-weselny.pl. Użytkowanie portalu portal-weselny.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.


§ 2 Definicje
   Operator — LIMASZ Tomasz Paliwoda z siedzibą w Więcbork (ul. Szlaku Bursztynowego 24, 89-410 Więcbork), NIP:5040000233, REGON: 384710391 z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@portal-weselny.pl;

   Serwis – internetowy portal z ogłoszeniami branży ślubnej, prowadzony przez Operatora w języku polskim, który umożliwia zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń.

   Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Oferentów, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

   Regulamin – niniejszy regulamin;

   Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu,
§3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu
   - Każdy użytkownik sam tworzy ogłoszenie w serwisie, treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
   - Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
   - Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
   - Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności
§ 4 Ogłoszenia – Konto
Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
- W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
- Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Po utworzeniu konta Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
- Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
- W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
- Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
- Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@portal-weselny.pl
§ 5 Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
    - Ogłoszenie może dodać wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu.
    - Zamieszczenie ogłoszenia podlega opłacie ( opłata zgodna z cennikiem opłat).

    Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
      - wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
     Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
     Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim

W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji dodatkowych (odświeżanie, promowanie, wyróżnianie).

W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia, Wyróżnianie Ogłoszenia , Promowanie Ogłoszenia .
§ 6 Usunięcie konta lub ogłoszenia
Serwis poza przypadkami opisanymi w Regulaminie może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Oferenta (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami), jeśli ten:
      - podejmuje próbę destabilizacji działania serwisu weselezklasa.pl
      - wprowadza do serwisu ogłoszenia usług zabronione niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
      - działa na szkodę serwisu lub innych Oferentów Serwisu;
      - w inny sposób łamie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.

Serwis poza przypadkami opisanymi w Regulaminie, ma też prawo zablokować Ogłoszenie, jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
      - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
      - zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
      - obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjeś dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
      - obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
      - propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
      - propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
      - zawierają treści pornograficzne.
Odblokowanie ogłoszenia wcześniej zablokowanej może nastąpić po zmianie przez Oferenta jego treści w sposób uwzględniający przepisy prawa i zapisy Regulaminu.
Zablokowanie Konta na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta.
Ogłoszenia, które nie były aktualizowane od co najmniej 365 dni będą niewidoczne dla osób przeglądających portal.
§ 7 Odświeżanie ogłoszenia
Odświeżenie ogłoszenia polega na odnowieniu długości wyświetlania ogłoszenia. Domyślnie ogłoszenie wyświetlane jest na 365 dni. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość odświeżenia ogłoszenia co sprawia że czas wyświetlania ogłoszenia wynosi ponownie 365dni.
Odświeżenie ogłoszenia sprawia że ogłoszenie trafia na górę listy ogłoszeń ponieważ traktowane jest jako nowe ogłoszenie, a domyślnie ogłoszenia sortowane są według daty dodania.
Odświeżenie ogłoszenia podlega opłacie ( opłata zgodna z cennikiem opłat, oraz w wyboru opcji odświeżenia ogłoszenia)
Użytkownik ma prawo odświeżyć ogłoszenie dowolną ilość razy.
Należy odświeżyć ogłoszenie przynajmniej raz w trakcie czasu wyświetlania ogłoszenia (czyli co najmniej raz w ciągu 365 dni)
Opłata za odświeżenie ogłoszenia może być w każdym momencie zmieniona bez podania przyczyny.
Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.
Po dokonaniu zakupu opcji odświeżenia ogłoszenia Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez portal-weselny.pl.
Odświeżenie następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Odświeżenie Ogłoszenia nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie portal-weselny.pl.
§ 8 Wyróżnianie ogłoszenia
Wyróżnione - to Ogłoszenie w serwisie portal-weselny.pl, które przez 30dni wyróżnione na tle innych ogłoszeń kolorowym tłem . Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.
Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.
Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie.
Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu wyróżniania Ogłoszenia. cena wyróżnienia ogłoszenia znajduje się w cenniku opłat.
Wyróżnienie następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie portal-weselny.pl.
Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
§ 9 Promowanie ogłoszenia
Promowanie ogłoszenia – to ogłoszenie które przez 30 dni podlega rotacyjnemu wyświetleniu w pierwszej trójce ogłoszeń na liście ogłoszenia wyróżnionego.
Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.
Po dokonaniu zakupu opcji promowania ogłoszenia Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Promowane.
Wysokość opłat za Ogłoszenia Promowane zostanie ujawniona podczas procesu zakupu opcji promowania Ogłoszenia. cena promowania ogłoszenia znajduje się w cenniku opłat.
Promowanie ogłoszenia następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Promowanie Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie portal-weselny.pl.
Okres Promowania Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Promowanego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
§ 10 Postępowanie reklamacyjne
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@portal-weselny.pl.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
§ 11 Cennik opłat
dodanie ogłoszenia
- PAKIET STANDARD - jednorazowy koszt zamieszczenia jednego ogłoszenia to 29zł netto.

- PAKIET PROFESSIONAL - jednorazowy koszt zamieszczenia jednego ogłoszenia to 69zł netto.

- PAKIET BUSINESS - jednorazowy koszt zamieszczenia jednego ogłoszenia to 99zł netto.

- PAKIET ENTERPRISE - jednorazowy koszt zamieszczenia jednego ogłoszenia to 149zł netto.


II. Polityka cookies

 • 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Link Media spółka cywilna, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Rumiankowej 1 lok. 47.
 • 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności: a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. IV. Dodatkowe uwagi Zgłaszając się do katalogu firm i zostawiając adres e-mail lub wysyłając zapytanie do firmy z katalogu firm i zostawiając adres e-mail, użytkownik akceptuje Regulamin zawarty na tej stronie i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204). Rejestrując się na portalu PlanowanieWesela.pl i zostawiając adres e-mail, użytkownik akceptuje Regulamin zawarty na tej stronie i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204). Dodając zapowiedź przedślubną i zostawiając adres e-mail, użytkownik akceptuje Regulamin zawarty na tej stronie i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204). Dodając komentarz do treści zamieszczonych na portalu PlanowanieWesela.pl i zostawiając adres e-mail, użytkownik akceptuje Regulamin zawarty na tej stronie i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
  Copyright LIMASZ
  Kontakt 000
  Email kontakt@portal-weselny.pl